Uchwała nr 32/289/2020Senatu UMFCz dnia 28 maja 2020w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych Panu dr hab. Janowi StaniendzieDziałając na podstawie art. 27 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 ro-ku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1789), Rozporządzenia Mini-stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w spra-wie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach dok-torskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 roku poz. 261) oraz art. 179 ust 1 i 3 pkt 3 b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

Uchwała nr 32/289/2020
Senatu UMFC
z dnia 28 maja 2020


w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych Panu dr hab. Janowi Staniendzie

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 ro-ku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1789), Rozporządzenia Mini-stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w spra-wie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach dok-torskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 roku poz. 261) oraz art. 179 ust 1 i 3 pkt 3 b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)


Uchwała (40kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (9 czerwca 2020, 10:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175