rozstrzygnięte

rozstrzygnięte

Znak sprawy: ZP-18/09/2015/272/W/MSW

Nazwa zamówienia: Druk wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-7/08/2015/272/W/MSW

Nazwa zamó­wie­nia: Usługa sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC) [...]

Znak sprawy: ZP-6/06/2015/272/W/MSW

Nazwa zamó­wie­nia: Wykonanie usług pro­jek­to­wych w zakre­sie opra­co­wa­nia i wyko­na­nia pro­jektu budow­la­nego i wyko­naw­czego moder­ni­za­cji nawierzchni tarasu i izo­la­cji fun­da­men­tów [...]

ZP-5/06/2015/272/W/TL

Nazwa zamó­wie­nia: Wykonanie kom­plet­nej doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej — kon­cep­cyj­nej, budow­la­nej, wyko­naw­czej i kosz­to­ry­so­wej dla inwe­sty­cji moder­ni­za­cji i nowej aran­ża­cji trzech [...]

metryczka